Motel Skalka Furmanská misa Exteriér Ubytovanie Recepcia

Reklamačný poriadok - Ubytovanie

V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka - zákon č. 509/1991 Zb. v neskoršom znení a vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z.

Článok 1

Nedostatky týkajúce sa ubytovania a poskytovaných služieb je treba uplatniť u manažéra Motela Skalka alebo ním povereného pracovníka.

Článok 2

Reklamácia bude vybavená ihneď. Ak je považovaná za neoprávnenú, napíše sa s hosťom záznam o reklamácii. V zázname sa uvedie presné označenie služby a doba, kedy bola služba poskytnutá, v čom hosť vidí vadu služby a ako má byť reklamácia vybavená (zľava z ceny poskytnutej služby a pod.).

Článok 3

O reklamácií vád rozhodne manažér alebo ním poverený pracovník ihneď. V zložitých prípadoch do troch dní, najneskôr však do 30 dní. (zákon č. 250/2007 Zb. v neskoršom znení o ochrane spotrebiteľa).

Článok 4

Na úseku ubytovania má hosť právo požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie závad a to:

  1. výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby,
  2. pokiaľ nie je možné vadu odstrániť a izba bude i napriek tomu prenajatá, hosť má nárok na zľavu zo základnej ceny izby,
  3. na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo za službu zaplatené.

Článok 5

Je potrebné, aby hosť poskytol pracovníkom Motela súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie, hlavne podať im pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby.

Článok 6

V potvrdení rezervácie o poskytnutí služby sú uvedené storno poplatky za vopred objednanú a v deň stanovenú nevyžiadanú službu.

Copyright © 2013 - 2018 Motel Skalka. Všetky práva vyhradené. Mapa stránok. Facebook Motel Skalka Google+ Motel Skalka YouTube Motel Skalka