Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newsletteru

Zakliknutím tohto políčka udeľujem spoločnosti SKALKA SK s.r.o., so sídlom Brodno 359, 010 14 Žilina, IČO: 46 509 429, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 55954/L (ďalej len  „prevádzkovateľ”)  súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania newsletterov (informácie o aktuálnych ponukách, službách a akciách prevádzkovateľa)

 

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely  kedykoľvek odvolať. V prípade, že sa dotknutá osoba odhlási z odoberania newsletterov, príp. odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, budú osobné údaje dotknutej osoby bezodkladne odstránené. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov ako aj postupu pri odvolaní súhlasu sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.motelskalka.sk v časti GDPR.