Zásady spracovania osobných údajov

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

 1. Všeobecné a úvodné informácie

Spoločnosť A+S s.r.o., BRODNO 359,010 14 Žilina, IČO: 46 499 547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vl. č.55959/L (ďalej len A+S s.r.o.“) prevádzkuje Motel Skalka a v tejto súvislosti poskytuje svojim zákazníkom ubytovacie, stravovacie a iné doplnkové služby. Pri poskytovaní uvedených služieb nevyhnutne dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, pričom cieľom tohto oznámenia je oboznámiť dotknuté osoby so všetkými  informáciami ohľadne spracúvania ich osobných údajov.

Spoločnosť A+S s.r.o. prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov kladie maximálny dôraz na bezpečnosť spracúvaných dát a ochranu súkromia dotknutých osôb. Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa uskutočňujú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti A+S s.r.o. sa uskutočňuje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na účely, ktoré sú definované v texte tohto oznámenia má spoločnosť A+S s.r.o. postavenie prevádzkovateľa. V niektorých prípadoch určila spoločnosť A+S s.r.o. účel spracúvania osobných údajov spoločne s inými prevádzkovateľmi, a teda v takomto prípade má spoločnosť A+S s.r.o. postavenie spoločného prevádzkovateľa. Ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky ohľadne spracúvania osobných údajov, spoločnosť A+S s.r.o. je možné kontaktovať:

 • písomne, na adrese: A+S s.r.o., BRODNO 359,010 14 Žilina,
 • e-mailom, na e-mailovej adrese: gdpr@motelskalka.sk,
 • telefonicky, na čísle: 0915 766 766
 1. Spoloční prevádzkovatelia

Ako už bolo uvedené aj vyššie, pri niektorých účeloch spracúvania osobných údajov je spoločnosť A+S s.r.o. spoločným  prevádzkovateľom so spoločnosťou AUTOSTOP SK s.r.o., so sídlom: Brodno 359, 010 14 Žilina, IČO: 46 499 547 – v takomto prípade je táto skutočnosť uvedená priamo pri informácii o spracúvaní osobných údajov na daný účel. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že v prípade spracúvania osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi, sú medzi spoločnými prevádzkovateľmi dohodnuté nasledovné skutočnosti:

 • kontaktným miestom pre dotknuté osoby pre všetky účely spracúvania osobných údajov bude spoločnosť A+S s.r.o. (kontaktné údaje sú uvedené v bode 2. tohto oznámenia),
 • dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa Nariadenia GDPR u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov,
 • povinnosti poskytovať informácie uvedené v čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR bude plniť spoločnosť A+S s.r.o.,
 • povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv bude plniť spoločnosť A+S s.r.o.;  

Znenie celej dohody spoločných prevádzkovateľov nájdete tu.

 1. Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie

Nariadenie GDPR priznáva dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Obsah jednotlivých práv je uvedený v ďalšom texte ako aj pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. V tejto časti sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené všeobecne, ale platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov. Dotknutej osobe je preto odporúčané oboznámiť sa aj so znením jednotlivých informačných povinností, kde sú práva dotknutých osôb uvedené aj so zohľadnením daného právneho základu pre účel spracúvania osobných údajov. 

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2.

V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR spoločnosť A+S s.r.o. poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude spoločnosť A+S s.r.o. o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť A+S s.r.o. neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť A+S s.r.o. je oprávnená:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti. 

V prípade ak má spoločnosť A+S s.r.o. oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Jednotlivé práva Dotknutej osoby (všeobecne):

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 1. Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné: 

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené. 

 1. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

 1. f. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

 2.  

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

f.  Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

 •  nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

Ak je to nevyhnutné, prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch spracúvať aj osobné údaje detí, avšak iba v prípade ak sú poskytnuté zo strany rodiča alebo zákonného zástupcu. 

g. V prípade, že sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo svoj súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať. Formulár na odvolanie súhlasu nájdete tu.

 1. Informačné povinnosti pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov
 1. ubytovacie a iné služby (výkon podnikateľskej činnosti)

Spoločnosť A+S s.r.o., Brodno 359, 010 14 Žilina, IČO: 46 509 429 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti na nasledovné účely:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom rezervácie ubytovania príp. rezervácie inej služby poskytovanej prevádzkovateľom (stravovanie, oslava a pod.)

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.      

Osobné údaje budú v rezervačnom systéme uchovávané do doby uzatvorenia predmetnej zmluvy (zmluva o ubytovaní, zmluva o poskytnutí služby a pod.), pričom v takomto prípade budú osobné údaje ďalej spracúvané na účely plnenia zmluvy (na základe testu zlučiteľnosti). V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané z rezervačného systému najneskôr v prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, ktorý mal byť posledným dňom využívania danej služby.

Osobné údaje spracúvané na tento účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na úkony pred uzatvorením zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť rezervovať ubytovanie alebo inú službu.

Subjekt, ktorý vykonáva rezerváciu ubytovania u prevádzkovateľa a uvedie pri rezervácii osobné údaje aj inej osoby (napr. spolubývajúci), prehlasuje, že osobné údaje sú správne a je oprávnený takéto osobné údaje poskytnúť. Uvedený subjekt zároveň deklaruje, že osoba, ktorej osobné údaje boli poskytnuté, bola oboznámená s podmienkami spracúvania osobných údajov a tieto podmienky akceptuje.  

V prípade, že prevádzkovateľ nezískal osobné údaje priamo od dotknutej osoby, dopĺňa vyššie uvedené informácie v súlade čl. 14 Nariadenia GDPR o nasledovné skutočnosti:

 • kategórie osobných údajov spracúvané na tento účel spracúvania osobných údajov: bežné osobné údaje, a to identifikačné údaje  (meno, priezvisko) a kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje pre tento účel spracúvania osobných údajov:
 • osoba, ktorá vykonávala rezerváciu ubytovania alebo
 •  rezervačný portál booking.com;

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov za účelom uzatvorenia, evidencie, plnenia, správy, zmeny, ukončenia a vyúčtovania zmluvy o ubytovaní (alebo obdobnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby zo strany prevádzkovateľa pre dotknutú osobu) 

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti zmluvy o ubytovaní a po dobu 10 rokov od uplynutia jej platnosti.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel budú na základe zákonnej povinnosti poskytnuté pri kontrolnej alebo dozornej činnosti, a to na základe osobitných predpisov. Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté spoločnosti, ktorá bola poverená na spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa, a to spoločnosti SproEkon, s.r.o. 

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzatvorenie zmluvy alebo inej zmluvy o poskytovaní služieb (a teda nebude možné poskytnutie danej služby zo strany prevádzkovateľa).  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia knihy ubytovaných

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a v zmysle § 113 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.

Osobné údaje z knihy ubytovaných bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu 5 rokov od skončenia kalendárneho roka, ktorého sa týkajú.

Osobné údaje spracúvané na tento účel budú na základe zákonnej povinnosti poskytnuté štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu. Prevádzkovateľ je ďalej povinný poskytovať hlásenia o pobyte cudzinca policajnému útvaru.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti hlásenia a evidencie pobytu občanov a cudzincov.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. ochrana majetku (kamerový systém)

Spoločnosť A+S, s.r.o., Brodno 359, 010 14 Žilina, IČO: 46 499 547 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva spracúvanie osobných údajov na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany majetku a zaistenia bezpečnosti zamestnancov a iných osôb formou monitorovania objektu kamerovým systémom (kamerový systém zachytáva a zaznamenáva obraz osôb prichádzajúcich do oblasti sledovania kamerami a konanie týchto osôb, zvuková nahrávka nie je predmetom spracúvania) 

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v efektívnej ochrane práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa (ochrana majetku, ochrana bezpečnosti zamestnancov a tretích osôb).

Osobné údaje v podobe kamerového záznamu budú uchovávané po dobu 2 dní od jeho vyhotovenia, pričom následne dôjde k likvidácii záznamu okrem tej časti, ktorá je nevyhnutná na preukazovanie právnych nárokov. 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú poisťovne, polícia, prokuratúra, súdy, advokáti.

Poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Kontaktné údaje pre výkon práv dotknutej osoby je: A+S, s.r.o., Brodno 359, 010 14 Žilina, tel.: 0915 766 766, e-mail: gdpr@motelskalka.sk.

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. kontaktné údaje obchodných a zmluvných partnerov a tretích osôb

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia obchodnej komunikácie (kontaktné údaje zmluvných strán a obchodných partnerov, ktoré sú získané pri výkone predmetu podnikania prevádzkovateľa)  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii so zmluvnými stranami a obchodnými partnermi a v efektívnom výkone podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť výnimočne poskytnuté spoločnosti SproEkon, s.r.o., a to najmä pri kontaktných údajov, ktoré sú uvedené na účtovných dokladoch.  

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. účtovná a daňová agenda 

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej a daňovej evidencie  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je nasledovná:

 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú (§ 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve),
 • 10 rokov (§ 69 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok)) od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov (§ 69 zák. 563/2009 Z.z. o správe dní (Daňový poriadok);

Osobné údaje spracúvané na tento účel budú poskytnuté sprostredkovateľovi, a to spoločnosti SproEkon, s.r.o.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. vernostný program 

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely registrácie a evidencie členstva vo vernostnom programe s cieľom poskytovania benefitov vyplývajúcich z členstva vo vernostnom programe

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje na tento účel budú zo strany prevádzkovateľa spracúvané po dobu trvania členstva dotknutej osoby vo vernostnom programe (dotknutá osoba má právo bez udania dôvodu ukončiť svoje členstvo vo vernostnom programe v zmysle podmienok vernostného programu, pričom v takomto prípade dôjde aj k ukončeniu spracúvania osobných údajov). V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel skončí účasť dotknutej osoby vo vernostnom programe, nakoľko bez spracúvania osobných údajov nie je možné zotrvanie dotknutej osoby v tomto programe.

V prípade, že dotknutá osoba neukončí účasť vo vernostnom programe a ani neodvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, členstvo vo vernostnom programe a spracúvanie osobných údajov sa ukončí po uplynutí 5 rokov odo dňa posledného použitia vernostnej karty. Na účely preukázania splnenia povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov bude prevádzkovateľ uchovávať tlačivo súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na tento účel po dobu 3 rokov odo dňa skončenia členstva dotknutej osoby vo vernostnom programe.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.  Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu pri odvolávaní súhlasu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie tu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. zasielanie newsletterov

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newsletterov (informácie o aktuálnych ponukách, službách a akciách prevádzkovateľa)  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

V prípade, že sa dotknutá osoba odhlási z odoberanie newsletterov, príp. odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, budú osobné údaje dotknutej osoby bezodkladne odstránené.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.  Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie tu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. korporátna agenda

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely vedenia korporátnej agendy (úkony vo vzťahu k obchodnému a živnostenskému registru, zápisy do registra partnerov verejného sektora, konanie valného zhromaždenia a pod.)

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o obchodnom registri a pod.)

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená osobitnými predpismi, pričom prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na tento účel po dobu trvania zákonnej povinnosti.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté príjemcom, a to advokátom, súdom, notárom, okresným úradom a iným orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. škodové a poistné udalosti 
Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:
 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, nahlásenia a následného riešenia škodových a poistných udalostí, ktoré vznikli podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa alebo na majetku prevádzkovateľa v dôsledku konania tretích osôb  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v možnosti prevádzkovateľa preukázať vznik poistnej / škodovej udalosti, zdokladovať priebeh ich riešenia a získať tak poistné plnenie.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa uzatvorenia poistnej udalosti. 

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, poisťovniam, polícii, súdom a advokátom.  

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. vybavovanie podnetov, sťažností a dopytov tretích osôb

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia podnetov, sťažností a dopytov súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v efektívnom vybavovaní podnetov, sťažností a dopytov fyzických osôb v nadväznosti na možnosť preveriť skutočnosti a informácie uvedené v podnete, sťažnosti alebo v dopyte s cieľom minimalizovať prípadné riziko vzniku škody u tretích osôb.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 4 rokov od vybavenia podnetu, sťažnosti alebo dopytu. 

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, súdom a advokátom.  

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. evidencia pošty a správa registratúry

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do a z elektronickej schránky

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 10 rokov - registratúrny denník, 5 rokov -  preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov - evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov - vyraďovacie konanie, 5 rokov - evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenskej pošte, a.s., doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam, archívnym spoločnostiam, Štátnemu archívu  a Ministerstvu vnútra.   

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. agenda ochrany osobných údajov

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR; podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. vybavovanie súdnych sporov a obhajovanie právnych nárokov

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sporovej agendy a nesporovej agendy a na uplatňovanie a bránenie právnych nárokov prevádzkovateľa

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR v zmysle civilného sporového poriadku, správneho súdneho poriadku, exekučného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená na 10 rokov od skončenia súdneho sporu.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, advokátom, súdom, exekútorom, správcovom konkurzných podstát,  účastníkom konania, notárom a prokuratúre.

 

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. agenda uchádzačov o zamestnanie

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa za účelom výberu vhodného uchádzača o zamestnanie v rámci výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície prevádzkovateľa

alebo

 • spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie bez prebiehajúceho výberového procesu prevádzkovateľa na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účely sa uskutočňuje na týchto právnych základoch:

 • spracúvanie je nevyhnutné v rámci predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou (uchádzačom o zamestnanie) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a smeruje k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, príp. k dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • spracúvanie osobných údajov môže byť uskutočňované aj na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, a to v prípadoch evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí nereagovali na konkrétnu pracovnú pozíciu.

Doba uchovávania osobných údajov je nasledovná:

 • osobné údaje budú vymazané bezodkladne po skončení príslušného výberového procesu na obsadenie danej pracovnej pozície (nasledujúci pracovný deň), v prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje stávajú súčasťou osobného spisu zamestnanca (na základe testu zlučiteľnosti).
 • v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby sú tieto osobné údaje uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nebudú poskytované žiadnym príjemcom.
 

Poučenie:

V prípade spracúvania osobných údajov v rámci výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície je poskytovanie osobných údajov nevyhnutné na naplnenie predzmluvných vzťahov, poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou výberového procesu prevádzkovateľa na obsadenie pracovnej pozície. Neposkytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby znemožní zaradenie uchádzača o zamestnanie do výberového procesu.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu (ak sa jedná o spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby), právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na prenosnosť, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Doplňujúca informácia pre všetky účely spracúvania osobných údajov:

Pre všetky vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov platí, že prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ zároveň nerealizuje v súvislosti v vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

 1. spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu prevádzkovateľa

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (t.j. na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk tovarov a služieb, vrátane informovania o prebiehajúcich akciách a zľavách prevádzkovateľa), a to formou zasielania e-mailov a SMS zákazníkom prevádzkovateľa  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe podporiť predaj tovarov a služieb a zvýšiť tak tržby z podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov, ktoré začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom dotknutá osoba naposledy využila služby prevádzkovateľa. 

Osobné údaje spracúvané na tento účel nebudú poskytované žiadnym príjemcom.

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov na uvedený účel.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. spracúvanie osobných údajov vo vzťahu k využívaniu sociálnych sietí

Spoločnosť A+S s.r.o. spracúva osobné údaje aj na nasledovný účel:

 • spracúvanie osobných údajov na účely prezentácie spoločnosti na stránkach sociálnych sietí s cieľom informovať o aktuálnych novinkách a službách spoločnosti a zároveň na účely komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí s cieľom reagovať na ich dopyty, otázky a iné podnety;

Spoločnosť využíva na svoju prezentáciu nasledovné sociálne siete:

 •  Facebook
 •  YouTube
 •  instagram
 •  google

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe zlepšiť prezentáciu spoločnosti a interakciu s existujúcimi ako aj potencionálnymi zákazníkmi.

Prevádzkovateľ príslušnej sociálnej siete môže v závislosti od spracovateľských operácii vystupovať vo vzťahu k spoločnosti ako spoločný prevádzkovateľ, samostatný prevádzkovateľ alebo aj sprostredkovateľ (zabezpečenie správy konta na príslušnej sieti). Zo strany spoločnosti je nevyhnutné upozorniť dotknutú osobu na skutočnosť, že ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete ako samostatného prevádzkovateľa, spoločnosť má minimálny vplyv na podmienky spracúvania osobných údajov.

Kategórie príjemcov: Obsah pridaný na jednotlivé stránky spoločnosti na sociálnych sieťach (lajky, komentáre, správy a pod.) je spracúvaný primárne prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete, spoločnosť si však vyhradzuje právo vymazať obsah, ktorý porušuje právne predpisy alebo etické princípy. V prípade správ, ktoré sú doručené iba spoločnosti (nie sú zverejnené na sociálnej sieti), nedochádza k prenosu osobných údajov na iných príjemcov.

Osobné údaje súvisiace so zverejnenými príspevkami na sociálnych sieťach budú dostupné po neobmedzenú dobu ak nedôjde k ich odstráneniu alebo výmaz z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi. V prípade osobných údajov, ktoré súvisia s neverejnými správami, tieto bude spoločnosť uchovávať po dobu 3 mesiacov.   

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov na uvedený účel.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 


 


Podrobnosti o využívaní súborov cookies:

Pred oboznámením sa s podrobnosťami o využívaní súborov cookies odporúčame návštevníkom webovej stránky oboznámiť sa so všeobecnými informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré nájdete tu

Na týchto webových stránkach sú využívané súbory cookies. Súbory cookies je možné charakterizovať ako malé textové súbory, ktoré server webovej stránky zašle webovému prehliadaču a ten ho následne uloží na koncovom zariadení koncového užívateľa.

Webová stránka používa rôzne typy súborov cookies, pričom v zmysle aktuálne platnej legislatívy je možné bez súhlasu koncového užívateľa ukladať do jeho webového prehliadača iba súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Zvyšné súbory cookies je  možné ukladať do webového prehliadača koncového užívateľa iba na základe jeho súhlasu.

Nastavenie súborov cookies, a teda udeľovanie súhlasu alebo odvolanie súhlasu s ich ukladaním do webového prehliadača koncového užívateľa je možné kedykoľvek uskutočniť na webovej stránke www.motelskalka.